Kontakt

Vi har lenge jobbet med mange miljøtiltak

Vi har lenge jobbet med mange miljøtiltak

Heidenreich er medlem av Grønt Punkt, har vært sertifisert som miljøfyrtårn siden 2010 og har signert på grønnvaskingsplakaten. Opp gjennom årene har vi allerede iverksatt en rekke tiltak for å redusere klima- og miljøutslippene våre, og vi forsetter jobben med å hele tiden ligge i forkant når det gjelder miljøtiltak.

Kundene våre blir stadig mer opptatt av dette med miljø, påpeker logistikkdirektør Geir-Vegar Ellingsen hos Heidenreich. – De ser at dersom de ikke scorer godt nok på dette, så risikerer de å miste hele prosjekter.

– Vi i Heidenreich har i mange år gjennomført en rekke tiltak for å få ned CO2-utslippet og minske fotavtrykket vårt, sier han. – For eksempel bytter stadig flere av selgerne våre til elbiler. Det samme gjør kundene, så vi har opprettet ladestasjoner på sentrallageret, og vi etablerer dette også nå fortløpende på våre avdelinger. Mye av varetransporten fra avdelingen vår i Trondheim skjer med el-varebil, og vi har som mål å utvide med nullutslipps transportløsninger i tiden fremover.

Miljø og lønnsomhet må gå hånd i hånd
Imidlertid koster en el-lastebil gjerne 3 ganger mer enn en ordinær lastebil, selv med støtte fra Enova. Så pr. i dag er ikke en slik investering bærekraftig, men vi ønsker å bidra til at utviklingen går i riktig retning.
– Skal vi lykkes med å innfri fremtidens miljøkrav, må miljøtiltakene også være lønnsomme, fastslår Geir-Vegar. – Hvis ikke, blir de for sporadiske og uten ønsket effekt. Så skal el-lastebiler bli en suksess, må myndig- hetene komme med mer subsidier, slik de gjorde for elektriske personbiler.
– Biodiesel er et annet tiltak som vi vurderer å bruke i langt større utstrekning, fortsetter han. – Men den koster opptil 70 prosent mer enn vanlig diesel, og vil føre til store ekstrautgifter for oss. Så også her må myndighetene på banen.

Miljøvennlige småleveranser
For å få ned CO2-utslippet, har Heidenreich også endret rutinene for småleveransene sine.
– Etter hvert som logistikken vår har blitt stadig bedre, endrer kundene handle- mønsteret sitt. Nå får vi ofte bestillingen like før kunden må ha varen levert, forteller Geir-Vegar. – For redusere miljøbelastningen på de minste forsendelsene, outsourcer vi disse til en ekstern samlaster. Dette er en mer miljøvennlig og bærekraftig transportløsning for de minste sendingene våre.

– Våre kunder kan virkelig utgjøre en forskjell på å få ned andelen småleveranser utfra sitt eget handlemønster, påpeker han. – I dag har vi kunder som kjøper del-leveranser fra alle oss tre grossistene. Da kommer det biler fra de tre grossistene til samme leve- ranseadresse. Men hvis kundene samler inn- kjøpet hos en grossist, vil også leveransen bli mer miljøvennlig.

Mindre reising, flere digitale møter
Hos Heidenreich har reisevirksomheten gått drastisk ned.
– Koronaen er selvsagt en av årsakene til at digitale medier er tatt i bruk, sier Geir-Vegar.
– Men vi har gjennom mange år hatt en positiv utvikling her, og trenden skal vi forsterke også i årene fremover. Dermed vil våre utslipp i forbindelse med transport og flyreiser gå vesentlig ned, også i fremtiden.

Smarte løsninger som sparer strøm
Heidenreichs miljøtiltak omfatter også drift av bygningene deres. Både sentrallageret og mange av avdelingene deres har innført energi- besparende løsninger som varmepumper, fjernvarme hvor det er tilgjengelig, led-belysning, og berøringsfrie armaturer på toaletter og kjøkken.
– Også her er samspillet mellom miljø og økonomi godt, fremholder driftssjef og miljøfyrtårnansvarlig Erik Nordby. – På sentrallageret styres lyset av bevegelsessensorer og varmen via et avansert SD-anlegg. Dette har sammen med våre andre energibesparende tiltak bidratt til å redusere strømforbruket betraktelig.

Kildesorterer inntil 88 prosent av avfallet
Som Miljøfyrtårnsertifisert bedrift og medlem av Grønt Punkt har Heidenreich sterkt fokus på avfallshåndtering. Gjennom mange års nitidig arbeid har de oppnådd en imponerende høy sorteringsgrad. Og siden prisen er høyest på leveringen av restavfall, er dette blitt svært lønnsomt.
– Her på sentrallageret blir mellom 85 og 88 prosent kildesortert i dag, mens ute på avdelingene våre nærmer vi oss 60-70 prosent, sier Erik. – I flere år har vi også jobbet sammen med kundene for å forbedre avfallshåndteringen, og på avde- lingene våre kan de nå få sortert avfallet sitt på en effektiv og miljøvennlig måte. Fremover skal vi fortsette med tiltak som øker kilde- sorteringsgraden, både sentralt og lokalt.

Gjenbrukscontainere sparer miljøet
Et nytt, miljøvennlig tiltak fra Heidenreich er Gjenbruks containere. Disse fører til redusert forbruk av pappemballasje og plast- film, reduserer transport skader og utnytter transportkapasiteten bedre. I sum bidrar dette til å redusere miljøbelastningen.


– Gjenbrukscontaineren brukes i vare- transporten fra Sentrallageret og ut til alle avdelingene våre, opplyser Geir-Vegar.
– Etter at varene er pakket ut, slår du containeren sammen. Da bygger den bare 10 cm i høyden, og 10-15 stykker av dem kan stables oppå én pall og returneres.

Leverandørene må også bidra
Heidenreich stiller strenge miljøkrav og krav til ansvarlighet ovenfor sine leverandører og samarbeidspartnere, som ved inngåelse av avtaler må signere dokumentet «Etiske krav til våre samarbeidspartnere».
– Etiske krav er viktige og de går både på hvordan leverandøren skal forholde seg til oss, men også hvordan deres produkter er produsert. For eksempel at produktene deres ikke er fremstilt ved bruk av barnearbeid, sier Geir-Vegar. – Vi er også opptatt av å ha miljø- vennlige alternativer i produktsortimentet vårt, som for eksempel vannbesparende funksjoner på armaturer og dusjer. Men selv om det nå er iverksatt mange gode miljøtiltak i Heidenreich, har vi hele tiden fokus på å få implementert nye.
– Selskapet har en null-visjon i forhold til CO2- utslipp, og jakter til enhver tid nye og mer miljøvennlige måter å drifte virksom- heten på. For både vi og resten av bransjen har fremdeles en lang vei å gå, tilføyer han tankefullt.

Heidenreich styrker fokuset på bærekraft og miljø

For å styrke vårt fokus innenfor miljø, har vi besluttet at Heidenreich skal være ledende og førende innenfor miljøarbeid. For å nå dette målet, har vi styrket innsatsen vår ved at Kjetil Grønbakken har fått det overordnede ansvaret for miljø og bærekraftsarbeidet ved stillingen som markeds- og bærekrafts- direktør.

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektivt og enkelt